Polonais

Polonais

W 1983 roku zosta³o powo³ane Francuskie Towarzystwo Medycyny Katastrof, zaledwie dwa lata po tym, jak wprowadzono nauczanie tej dziedziny medycyny na uniwersytetach medycznych.

Francuskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, jako towarzystwo naukowe, przyjê³o sobie za cel zgrupowaæ wszystkich tych, którzy zwi¹zani s¹ z dzia³aniem na rzecz zapobiegania katastrofom oraz organizacj¹ prowadzenia akcji ratunkowej w razie ich wyst¹pienia.

Od ponad 25 lat, poprzez swoje publikacje, prace badawcze, organizowanie kolokwiów i posiedzeñ naukowych bêd¹cych miejscem wymiany doœwiadczeñ, przyczynia siê do propagowania francuskiej koncepcji medycyny katastrof, zarówno we Francji jak i poza jej granicami.

Towarzystwo zrzesza obecnie oko³o 700 cz³onków z Francji i innych krajów. S¹ nimi: lekarze, ratownicy medyczni, farmaceuci, lekarze weterynarii, cz³onkowie organizacji obrony cywilnej, pracownicy administracji s³u¿by zdrowia, osoby odpowiedzialne za problemy bezpieczeñstwa i prewencji z ró¿nych stowarzyszeñ.

Francuskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej jest otwarte na szeroko pojêt¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹ i zaprasza do wspólnego dzia³ania wszystkich zainteresowanych, nie tylko z krajów frankofoñskich.