Vietnamien

Vietnamien

Hiệp hội y học thảm họa Pháp (SFMC) được thành lập vào năm 1983. Việc thành lập tổ chức này là thành quả từ các bài học chuyên biệt rút ra trong quá trình y tế hóa công tác cấp cứu hàng loạt trong tình huống thảm họa. Văn bằng Đại học (Diplôme Universitaire – DU) đầu tiên được thành lập vào năm 1981 tại Đại học Paris XII và quá trình giảng dạy được thực hiện với sự hợp tác giữa Đại học và Cục Quân y. Các trường Đại học khác cũng tiến hành giảng dạy y học thảm họa: Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux và sau đó là Amiens, Lille, Paris.

Hiệp hội có định hướng tập hợp các nhân viên cấp cứu hiện trường, giáo viên, quản lý hành chính vào trong một hiệp hội chuyên biệt, có thể trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiên cứu và các kỹ thuật đòi hỏi mà không tính đến việc phụ thuộc của các hội viên về y khoa với các cơ quan y tế, nội vụ, quốc phòng, giáo dục, ngoại giao hay các tổ chức khác.

 

1. Mục tiêu của SFMC

Theo luật Hiệp hội năm 1901, Hiệp hội y học thảm họa Pháp có nhiệm vụ sau (Điều 1 về điều lệ Hiệp hội)

Xúc tiến lập khái niệm về y học thảm họa, cấp cứu hàng loạt, phòng ngừa cũng như bảo vệ dân thường
Định nghĩa các chương trình đào tạo ban đầu và liên tục về y học thảm họa
Cổ súy các nghiên cứu liên quan đến vấn đề cứu hộ – cấp cứu hàng loạt
Cổ súy các nghiên cứu cơ bản liên quan phòng ngừa và xử lý thảm họa
Phổ biến thông tin đến nhân viên y tế, cơ quan liên quan và đến người dân
Phát triển trao đổi với các viện và hiệp hội y tế nước ngoài có chung mục tiêu

 

2. Các hoạt động của SFMC

Trong khuôn khổ các mục tiêu qui định trong điều lệ, Hiệp hội y học thảm họa Pháp tổ chức nhiều hội thảo khoa học khác nhau và thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ tại trong và ngoài nước Pháp.

Nhiệm vụ kiểm tra và phân tích

Hiệp hội y học thảm họa Pháp có vai trò thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về tổ chức cứu hộ trong tình huống cấp cứu hàng loạt và thảm họa.

Nhiệm vụ này được thực hiện vì lợi ích của quốc gia hay các tổ chức công lập hay tư nhân (các cơ quan hành chính, công nghiệp, tổ chức phi chính phủ).

Nhiệm vụ giảng dạy, thông tin và đào tạo

Hiệp hội y học thảm họa Pháp tham gia và/hoặc tổ chức thực tập trong đào tạo ban đầu và liên tục trong những phạm vi khác nhau của y học thảm họa và tổ chức cứu hộ

Tổ chức các hội nghị quốc gia và hội thảo vùng, tham gia các hội nghị và hội thảo quốc gia và quốc tế

Hiệp hội y học thảm họa Pháp đứng đồng tổ chức với các hiệp hội hay các tổ chức khác trong những hội nghị và hội thảo khoa học. Từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội y học thảm họa Pháp đã tổ chức gần 50 hội thảo, 2 – 3 lần mỗi năm.

 

3. Một số ấn bản

Từ năm 1999, Hiệp hội y học thảm họa Pháp xuất bản La Lettre de la SFMC (Thư của Hiệp hội y học thảm họa Pháp) mỗi 2 tháng và gửi miễn phí đến tất cả các thành viên, các tổ chức công lập và các hiệp hội có liên quan đến vấn đề quản lý nguy cơ hang loạt.

Độc giả sẽ tìm thấy:

Các thông tin về hội nghị và hội thảo khoa học
Tất cả các hoạt động đã và sắp diễn ra của Hiệp hội y học thảm họa Pháp
Các bản phân tích sự kiện, tùy theo tính thời sự và các tài liệu tham khảo
Các thông tin trên các văn bản chính thức quốc gia và châu Âu.

 

4. Website internet

Từ năm 2007, một website internet đã được thành lập: www.sfmc.eu và do Hiệp hội y học thảm họa Pháp điều hành.

Một trang dành riêng cho các thành viên cho phép họ tìm thấy toàn bộ nguyên văn các ấn bản Lettre (Thư), các quá trình liên lạc giới thiệu trong các buổi hội thảo cập nhật, các bản tổng hợp hay các tài liệu tham khảo với chủ đề là y học thảm họa.

Các đường liên kết cho phép liên lạc với Hiệp hội, các tổ chức của Pháp hay của nước ngoài có chung mục tiêu.